CHallenge on Innovation and Problem solving through Technology Advancement

Program CHIPTA 2020 merupakan gabungan Hackathon Data Terbuka dan Hackathon Aplikasi Mudah Alih. Konsep pertandingan adalah berdasarkan C H I P T A iaitu CHallenge on Innovation and Problem solving through Technology Advancement. Konsep ini bertujuan untuk mengajak masyarakat cakna merekacipta pelbagai penyelesaian yang inovatif dan kreatif dengan menggunakan teknologi terkini berasaskan pembangunan aplikasi

PENGUMUMAN PEMENANG CHIPTA 2020

Terima kasih atas semua sokongan dan tahniah kepada semua pemenang
 • KATEGORI SEKTOR AWAM

 • 1. SMART PPM

  (Aplikasi MyQDMi)

 • 2. PGAD

  (Aplikasi PgAD)

 • 3. Digital Therapeutics

  (Aplikasi My Transplant Diary)

 • 4. I. R. D.

  (Aplikasi CountOnMe)

 • 5. SpeedKode Technology

  (Aplikasi BukuSiComel)

 • 6. Cik Care-Ya

  (Aplikasi HearMe)

 • 7. ELECTRICAL CREATIVE TEAM (ELeCT)

  (Aplikasi SMART PRO ESTIMATOR)

 • 8. E-ReTax Team

  (Aplikasi e-ReTax)

 • 9. EGG-CELLENT TEAM

  (Aplikasi FOOD CANTEEN ORDER)

 • 10. RekaNice

  (Aplikasi Persis-Tani)

 • KATEGORI ORANG AWAM/INDUSTRI
 • 1.Lestari

  (Aplikasi Lestari)

 • 2. DuoFlex

  (Aplikasi Kitar)

 • 3. Seedoo.my

  (Aplikasi Seedoo)

 • 4. #KUS HIGHLANDERS

  (Aplikasi #KUS G-PEK)

 • 5. Team Dent.10

  (Aplikasi Dent.10)

 • 6. PoWerTy

  (Aplikasi PoWerTy - A Data-Driven MicroFund Social Enterprise)

 • 7. LaborScale

  (Aplikasi LaborScale)

 • 8. NZSQUARED

  (Aplikasi MEDery)

 • 9. ustazoncall@kuis

  (Aplikasi Ustaz On Call)

 • 10. Kinabalu Coders

  (Aplikasi PasarKita)

 • KATEGORI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
 • 1. TheFourQuadrant

  (Aplikasi GigAssist)

 • 2. Team Fourier

  (Aplikasi Grabage)

 • 3. SPOTT

  (Aplikasi SPOTT)

 • 4. JFF Team

  (Aplikasi ZTour Mobile Application)

 • 5. iCOP-NET

  (Aplikasi iCOP-NET)

 • 6. jalanLAH

  (Aplikasi Sustainable Transport Approaches)

 • 7. Ellzaf

  (Aplikasi Protecc Strap and Apps)

 • 8. Sterling

  (Aplikasi Research Phrase Library)

 • 9. A NEW HOPE

  (Aplikasi Food4Hope)

 • KATEGORI PELAJAR SEKOLAH MENENANGAH
 • 1. BAZ apps

  (Aplikasi Mobile Trainer)

 • 2. Promethean

  (Aplikasi OurAuthority)

 • 3. Dominator Innovation Team

  (Aplikasi eduPocket A+)

 • 4. Kurshiah

  (Aplikasi 360°)

 • 5. The Guardians of the Health

  (Aplikasi HealthAlarm)

 • 6. Mathemagicians

  (Aplikasi Organisasi Kebajikan Pelajar (O.K.P))

 • 7. Independent AI

  (Aplikasi MyMethadoneProvider)

 • 8. MITRACON

  (Aplikasi SmarTraf)

 • 9. Overdrive

  (Aplikasi EduPocket)

 • 10. BumiDagang

  (Aplikasi E-Temujanji Jab. Pendaftaran Johor)

CHIPTA 2020

CHallenge on Innovation and Problem solving through Technology Advancement
Satu program Hackathon anjuran Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

TAGLINE

“Tomorrow’s Innovation…TODAY”

TEMA

“Enabling Innovation for New Norm & Better Future”

MATLAMAT

Inovasi digital ke arah kesejahteraan rakyat

Syarat-syarat Penyertaan

Penganjuran CHIPTA 2020 ini bertujuan untuk mewujudkan peluang berkolaborasi dan memupuk budaya penciptaan dalam kalangan pelbagai peringkat masyarakat termasuk pelajar sekolah dan universiti, penjawat awam dan juga industri dalam usaha meningkatkan penghasilan produk berasaskan teknologi digital yang kreatif dan inovatif.

Kategori Penyertaan

Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua warganegara Malaysia secara berkumpulan di mana setiap kumpulan dihadkan kepada dua (2) hingga empat (4) orang sahaja. Penyertaan terbuka kepada empat (4) kategori iaitu:

 • Kategori 1 : Sektor Awam
 • Kategori 2 : Orang Awam/Industri
 • Kategori 3 : Pelajar Institusi Pengajian Tinggi
 • Kategori 4 : Pelajar Sekolah Menengah

Pertandingan adalah secara dalam talian. Setiap peserta hanya boleh menyertai satu (1) kumpulan sahaja dan setiap kumpulan hanya boleh mewakili satu (1) kategori sahaja.

Pendaftaran Penyertaan

Pendaftaran penyertaan adalah secara dalam talian melalui Portal Hackathon MAMPU https://hackathon.mampu.gov.my bermula pada 04/08/2020 sehingga 28/08/2020. Peserta wajib mengemukakan tiga dokumen lampiran seperti berikut:

 • Templat Business Model Canvas (BMC) iaitu satu templat pengurusan strategik untuk menentukan dan menyampaikan idea atau konsep sesuatu projek dengan cepat dan mudah seperti di pautan
 • Cadangan reka bentuk mock-up aplikasi
 • Borang maklumat set data yang digunakan dan perakuan penyertaan seperti di pautan

Setiap penyertaan akan ditapis melalui Penilaian Peringkat Pertama berdasarkan kepada tiga dokumen yang dihantar semasa pendaftaran. Hanya Pasukan yang mengemukakan ketiga-tiga dokumen akan dinilai di penilaian peringkat pertama. Pasukan yang terpilih akan disenarai pendek dan diumumkan untuk ke Peringkat Akhir iaitu pembangunan aplikasi yang akan diumumkan melalui portal dan emel. Pasukan terpilih akan terus membangunkan aplikasi dalam tempoh selama tiga puluh (30) hari bermula pada 07/09/2020 sehingga 09/10/2020

Pembangunan Aplikasi (Bagi Peserta Layak ke Peringkat Akhir)

 • Aplikasi mudah alih yang dibangunkan hendaklah dari scratch, asli dan tidak terikat dengan mana-mana Harta Intelek (Intellectual Property). Panel penilai berhak menarik balik hadiah sekiranya ciptaan bukan asli.
 • Penggunaan set Data Terbuka daripada Portal Data Terbuka bagi pembangunan aplikasi adalah MANDATORI. Set data dari sumber lain adalah digalakkan.
 • Pembangunan aplikasi data perlu dibuat dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.
 • Tema pertandingan adalah “Enabling Innovation for New Norm & Better Future". Peserta boleh membangunkan aplikasi berdasarkan salah satu atau kombinasi daripada 17 Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals) iaitu agenda global yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) seperti berikut:

Penyerahan Projek

Peserta yang layak ke peringkat akhir hendaklah menyedia dan menghantar serahan projek secara dalam talian pada 25/09/2020 sehingga 09/10/2020 (jam 12.00 malam). Serahan projek yang perlu dihantar merangkumi:

 • Laporan Projek (format *.pdf/*.docx) (Muat turun templat)
 • Fail Aplikasi (format *.apk/*.ipa)
 • Set Data (format *.csv/*.xlsx/*.json/*.xls)
Produk akhir hendaklah siap dan berfungsi dengan baik serta selari dengan tema pertandingan.

Penilaian Pertandingan

Sesi Penilaian Akhir adalah berdasarkan kepada serahan projek yang dihantar dan akan dijalankan pada 13/10/2020 sehingga 14/10/2020

 1. Pasukan projek adalah DIGALAKKAN untuk hadir secara fizikal bagi tujuan pembentangan projek bagi melicinkan lagi proses penilaian. Bagi pasukan yang menghadapi kekangan untuk hadir secara fizikal boleh memohon untuk mengadakan sesi video conferencing. Walau bagaimanapun, pihak urus setia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang risiko antaranya kesesakan rangkaian internet dan masalah teknikal yang mungkin akan menggangu kelancaran pembentangan (Jadual Pembentangan akan dimaklumkan kemudian).
 2. Pemenang berpeluang berkolaborasi dengan penganjur menerusi perjanjian usaha bersama sebagai langkah yang kukuh dalam usaha memacu penghasilan aplikasi mudah alih yang mampan dan memberi impak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
 3. Penganjur juga berhak untuk mengubah suai atau meningkatkan keupayaan aplikasi mudah alih bagi maksud untuk digunakan oleh mana-mana agensi Kerajaan yang difikirkan wajar.
 4. Keputusan penilaian akhir panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang bantahan tidak akan dilayan.

Liabiliti

 1. Penganjur tidak akan menanggung segala kos yang terlibat seperti kos pengangkutan, kos penginapan dan lain-lain kos.
 2. Pasukan dikehendaki menggunakan perkakasan dan perisian ICT sendiri.
 3. Penganjur berhak meminda syarat dan peraturan tanpa perlu memaklumkan kepada peserta terlebih dahulu.
 4. Penganjur tidak bertanggungjawab ke atas sebarang insiden, kesesakan rangkaian internet, masalah kesihatan, kehilangan, kerosakan dan kerugian yang dialami semasa menyertai program.
 5. Penganjur berhak membatalkan penyertaan jika terdapat pelanggaran syarat.

Kriteria Penilaian

01

BERFUNGSI

Aplikasi mudah alih dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi spesifikasi mandatori yang ditetapkan dalam syarat penyertaan

02

BERINOVASI

Aplikasi adalah berkualiti, berinovasi, interaktif, mesra pengguna dan boleh dikomersialkan dan dikembangkan pada masa akan datang

03

BERKESAN

Penggunaan set data berkesan yang boleh dianalisis dalam bentuk graf dan statistik dan dapat memaparkan data yang inovatif

04

BERMAKNA

Aplikasi yang dihasilkan adalah relevan untuk menyelesaikan masalah serta memberi faedah dan impak kepada Kerajaan dan rakyat berteraskan kepada elemen SDG

05

BERMUTU

Serahan projek yang berkualiti dan melengkapkan setiap elemen penerangan projek dengan jelas berasaskan kepada templat yang telah diberikan

06

BERWAWASAN

Jelas dan ringkas dalam membentangkan aplikasi yang telah dibangunkan dan menunjukkan semangat kerjasama berpasukan