Pertandingan Hackathon sedang berlangsung dan akan berakhir dalam :

Apa itu Hackathon?

Hackathon Data Terbuka Malaysia 2019 merupakan satu pertandingan pembangunan aplikasi/produk menggunakan set data yang disediakan di Portal Data Terbuka Malaysia sebagai data asas di samping menggunakan sumber-sumber data lain. Penganjuran Hackathon ini bertujuan untuk menyediakan ruang perkongsian ilmu, mempromosi produk atau inisiatif digital perkhidmatan awam dan menggalakkan penglibatan komuniti dalam membangunkan produk inovasi menggunakan Data Terbuka Malaysia. Penyertaan adalah terbuka kepada semua rakyat Malaysia dan tiada sebarang yuran penyertaan dikenakan.

Syarat penyertaan

 1. Penyertaan adalah percuma dan terbuka dan kepada semua warganegara Malaysia secara berkumpulan di mana setiap kumpulan dihadkan kepada dua (2) hingga lima (5) orang sahaja.
 2. Penyertaan terbuka kepada tiga (3) kategori iaitu:
  1. Kategori 1 : Sektor Awam
  2. Kategori 2 : Universiti dan Industri
  3. Kategori 3 : Pelajar Sekolah Menengah
 3. Pertandingan adalah secara dalam talian.
 4. Setiap peserta hanya boleh menyertai satu (1) kumpulan sahaja dan setiap kumpulan hanya boleh mewakili satu (1) kategori sahaja.
 5. Pendaftaran penyertaan adalah secara dalam talian melalui Portal Hackathon Data Terbuka https://hackathon.data.gov.my.
 6. Apllikasi/produk yang dibangunkan hendaklah dari scratch, asli dan tidak terikat dengan mana-mana Harta Intelek (Intellectual Property). Panel penilai berhak menarik balik hadiah sekiranya ciptaan bukan asli.
 7. Penggunaan set Data Terbuka daripada Portal Data Terbuka (https://www.data.gov.my) bagi pembangunan aplikasi/produk adalah MANDATORI. Set data dari sumber lain adalah digalakkan.
 8. Tema pertandingan adalah “Innovation for Wellbeing”. Peserta boleh membangunkan aplikasi/produk data berdasarkan salah satu atau kombinasi daripada 17 Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals) iaitu agenda global yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) seperti berikut:
  1. No Poverty
  2. Zero Hunger
  3. Good Health and Well-Being
  4. Quality Education
  5. Gender Equality
  6. Clean Water and Sanitation
  7. Affordable and Clean Energy
  8. Decent Work and Economic Growth
  9. Industry, Innovation and Infrastructure
  10. Reduced Inequality
  11. Sustainable Cities and Communities
  12. Responsible Consumption and Production
  13. Climate Action
  14. Life Below Water
  15. Life on Land
  16. Peace and Justice Strong Institutions
  17. Partnerships to achieve the Goal
  1. Laporan Ringkas berkaitan aplikasi/produk data (dalam format Powerpoint) seperti di pautan
  2. Aplikasi/produk data yang dibangunkan
  3. Senarai set data yang digunakan (set Data Terbuka dan set data daripada sumber lain)
 1. Peserta hendaklah menyedia dan menghantar item-item berkaitan aplikasi/produk yang dibangunkan dan dimuat naik melalui Portal Hackathon Data Terbuka yang disediakan oleh pihak penganjur dalam tempoh 3 hingga 12 September 2019 (sehingga jam 12.00 malam). Laporan hendaklah menggunakan format yang disediakan oleh penganjur seperti berikut:
 2. Pembangunan aplikasi/produk data perlu dibuat dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Penyerahan aplikasi/produk data yang dibuat selepas tamat tempoh tidak akan dinilai oleh panel penilai.
 3. Aplikasi/produk akhir hendaklah siap dan berfungsi dengan baik serta selari dengan tema pertandingan.
 4. Sesi Pra Penilaian dijalankan pada 18 dan 19 September 2019 ke atas laporan ringkas yang dikemukakan oleh peserta.
 5. Pasukan yang terpilih ke Sesi Penilaian Akhir hendaklah hadir pada 24 September 2019 di Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC), 3730, Persiaran Apec, Cyberjaya, 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan. Kehadiran guru pengiring bagi Kategori Pelajar Sekolah Menengah adalah DIWAJIBKAN.
 6. Penganjur akan berkolaborasi dengan pemenang menerusi perjanjian usaha bersama sebagai langkah yang kukuh dalam usaha memacu penghasilan aplikasi/produk data yang mampan dan memberi impak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
 7. Penganjur juga berhak untuk mengubah suai atau meningkatkan keupayaan aplikasi/produk bagi maksud untuk digunakan dalam mana-mana portal rasmi Kerajaan yang difikirkan wajar.
 8. Penganjur tidak akan menanggung segala kos yang terlibat seperti kos pengangkutan, kos penginapan dan lain-lain kos.
 9. Pasukan dikehendaki menggunakan perkakasan, cable converter dan perisian ICT sendiri.
 10. Penganjur berhak meminda syarat dan peraturan tanpa perlu memaklumkan kepada peserta terlebih dahulu.
 11. Penganjur tidak bertanggungjawab ke atas sebarang insiden, kesesakan rangkaian internet, masalah kesihatan, kehilangan, kerosakan dan kerugian yang dialami semasa menyertai program.
 12. Penganjur berhak membatalkan penyertaan jika terdapat pelanggaran syarat.
 13. Keputusan penilaian akhir panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang bantahan tidak akan dilayan. Kriteria penilaian akhir adalah seperti berikut:
kriteria_penilaian